วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 41. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน อ.ก.ค.ศ.

2. นายชำนิจ ศลาประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

3. พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

4. นายถาวร สุวรรณทา ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.

5. นายอุบล ไชยชนะวงศ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.

6. นายสิทธิชัย สิทธิจินดา ผู้แทนคุรุสภา อ.ก.ค.ศ.

7. นายชาญยุทธ นาเจริญ ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน อ.ก.ค.ศ.

8. นายวิวัฒน์ บุญครอบ ผู้แทนข้าราชการครู อ.ก.ค.ศ.

9. นายอำนวย พุทธชาติ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น อ.ก.ค.ศ.

10. นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.บร.4 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.

เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ

เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ1
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ2
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ3
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ4
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ5
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ6