วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข่าวการประชุม อ.ก.ค.ศ. 3 มี.ค. 54

เมื่อวันที่  3  มี.ค. 54 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปุรีรัมย์ เขต 4 ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2554  มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. อนุมัติ เลื่อนและแต่วตั้งข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ที่ปรับปรุงผลงานผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน  7  ราย
2. อนุมัติ เลื่อนและแต่วตั้งข้าราชการครูวิทยฐานะชำาญการพิเศษ  กรณีเยียวยา  รุ่นที่  3  กลุ่มที่  1  จำนวน  3  ราย
3. อนุมัติสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ (พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง)  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน  9  อัตรา  และอนุมัติเป็นหลักการกรณีที่มีตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรคืนจากเกษยณปี 2552   อีก  4  อัตรา  รวม  13  อัตรา
    
4. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  2  ราย  บรรจุแต่งตั้งที่  สพป. แม่ฮ่องสอน  เขต 2
     4.1 นายประกอบ  โพธิ์ราม  รอง   ผอ. ร.ร. บ้านหินเหล็กไฟ
     4.2 นางเสาวณี  โหรารัมย์  ครู  ร.ร.บ้านหัวช้าง
5. อนุมัติเป็นหลักการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     5.1 นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรศร
     5.2 นางจัตุพร  แปวไธสง
     5.3 นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
     5.4 นายวิชาน  ศรีอาภรณ์
     5.5 นางบุศยรินทร์  อาณาเขต
     5.6 นางนฐพร  วิชัยเลิศ
     5.7 นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวัฒน์
6. ให้ความเห็นชอบส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต  จำนวน  44  ราย
7. อนุมัติโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ไม่มีความคิดเห็น: